Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на консултант за изготвяне на формуляр за кандидатстване за проектно предложение на СО: "Парково пространство на Национален дворец на културата (НДК) - възстановяване и обновяване" по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема BG 161PO001/1.4-09/2012: "Зелена и достъпна градска среда"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на консултант за изготвяне на формуляр за кандидатстване за проектно предложение на СО: "Парково пространство на Национален дворец на културата (НДК) - възстановяване и обновяване" по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема BG 161PO001/1.4-09/2012: "Зелена и достъпна градска среда".

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9008110 където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № РД-09-02-274/1/15.11.2012 г. е утвърдено класирането на участниците в гореописаната поръчка както следва:

Участник
1. „Ес Пи Консулт БГ” ООД
2. „СЛ-Евроконсулт” ЕООД
3. „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД
4. „Е Авангард Проект Консулт” ЕООД