Back

Проектиране и изпълнение на климатична инсталация за климатизиране на сградата на ул. Париж” № 1

Столична община, ул. „Московска” № 33, на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, набира оферти за избор на изпълнител за: „Проектиране и изпълнение на климатична инсталация за климатизиране на сградата на ул. Париж” № 1".

КОД по КОП: 45000000

І. Изисквания към участниците:

1. Проектиране на климатична инсталация за климатизиране на сградата на ул. „Париж” № 1.
2. Съгласуване на проекта с Министерството на културата.
3. След съгласуване на проекта:

3.1. Доставка на съоръженията и прилежащите им арматури и автоматика на посочения в т. 1 обект.
3.2. Изпълнение на всички необходими дейности, съгласно проекта, монтаж на доставените съоръжения.
3.3. Въвеждане в експлоатация на климатичната инсталация и последваща оптимална настройка.
3.4. Провеждане на обучение на длъжностните лица, които ще използват климатичната инсталацията на сградата.

ІІ. Специални изисквания:

1. Климатичната централа и арматурата към нея, трябва да отговарят на нормите и стандартите, действащи в Република България.
2. Задължително всеки доставен продукт да се придружава от:

  • инструкции за експлоатация и сервиз на български език;
  • декларация за произход;
  • гаранционна карта с пълен гаранционен срок минимум 3 (три) години.

3. При положение, че продуктите са внос, задължително е те да се придружават от всичките документи, инструкции за употреба и др. преведени на български език.

ІІІ.Участниците трябва да представят:

1. Списък с най-малко три договора със сходен предмет, изпълнен през последните три години, с посочване на цена, място, срокове на изпълнение и клиенти, придружен от препоръки за добро изпълнение.
2. Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент.
3. Списък на регионални сервизи (обслужващи) центрове за гаранционно обслужване на техниката, заедно с адресите и телефонните номера.
4. Списък на техническите лица, които отговарят за контрола на качеството.

ІV. Критерии за оценка на офертите – най-ниска цена.

V. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 10:00 ч. на 23.07.2012 г. на ул. „Московска” № 33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката.

VІ. Всяка оферта трябва да съдържа:

  • данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;
  • ценово предложение - Образец № 2;
  • документите, посочени в т.ІІІ.

VІІ. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

VІІІ. Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящето съобщение изисквания няма да бъде разглеждана!

ІХ. При подписване на договора, спечелилият участник задължително представя документ за внесена гаранция в размер на 1% от стойността на договора без ДДС.

Х. Допълнителна информация можете да получите на тел.: 9377 252, лице за контакт – М. Сръндева, дирекция „Обществени поръчки и концесии” и на тел.: 02 9377 257, лице за контакт – В. Вачева, дирекция „Управление на административен сграден фонд”.

Приложение: