Back

Организиране на иновативни културни събития, по проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: "Организиране на иновативни културни събития, по проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк ”, обособена в следните позиции:

  • обособена позиция № 1 – организиране на иновативно културно събитие в центъра на София: Фестивал за съвременни изкуства – Sofia Contemporary;
  • обособена позиция № 2 – организиране на иновативно културно събитие в периферията – Фестивал за изкуства на открито в Западен парк, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-10/2010/001 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г."

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 18.09.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:30 часа на 25.09.2012 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Публикувано на 2.10.2012 г.

Отварянето на ценовите офертите на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 05.10.2012 г., ул. „Париж” 3, зала №109, от 11:00 часа.