Back Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № DIR 592113-1-9 -"Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община", ОП "Околна среда 2007-2013 г." включващо три обособени позиции: 1.Изпълнение на мерки за информация и публичност; 2."Зелена политика": Комуникационни и образователни кампании за младите хора; 3. "Зелена...

Столична община открива Обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № DIR 592113-1-9 -"Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община", ОП "Околна среда 2007-2013 г." включващо три обособени позиции:

1.Изпълнение на мерки за информация и публичност;

2."Зелена политика": Комуникационни и образователни кампании за младите хора;

3. "Зелена политика": Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Решение за промяна

***

Отговори на въпроси 1 - 2600-5462/13.08.2012 г.
Отговори на въпроси 2 - 2600-5462-[1]/14.08.2012 г.
Отговори на въпроси 3 - 2600-5462-[2]/20.08.2012 г.
Отговори на въпроси 4 - 2600-5462-[3]/24.08.2012 г.
Отговори на въпроси 5 - 2600-5462-[5]/03.09.2012 г.