Столична община обяви процедурата за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Република България.

Процедура № 00087-2021-0001 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, на природен газ, на електричество и радиатори по 3 обособени позиции“ е отворена за участие от 04.01.2021 г. 

Обособена позиция № 1: Климатици за битово отопление;
Обособена позиция № 2: Отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори;
Обособена позиция № 3: Отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори. 

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е до 01.02.2021 г. 

За повече информация: https://app.eop.bg/today/97054