Title Publish Date
Заповед СОА17-РД09-472/25.04.2017 г. на Кмета на Столична oбщина за предоставяне на функции по ЗУТ и по ЗУО на длъжностни лица от столичната общинска/районна администрация на главните архитекти на райони в СО 25.04.2017
Приета Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година 25.04.2017
Приети Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община 21.04.2017
Приети Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община 21.04.2017
Приета Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 година 21.03.2017
Решение № 120 по протокол № 29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на десет улици в квартал „Требич”, район „Надежда”, Столична община 21.03.2017
Решение № 122 по протокол №29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с.Доброславци, СО-Район „Нови Искър” с името „Лука Гълъбов” 21.03.2017
Решение No 87 по протокол No 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за дейности по управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост през 2018 г. 21.03.2017
Съобщение за почистване от нерегламентирано натрупване на битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци 20.03.2017
Списък с кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища 01.03.2017