Title Publish Date
Съобщение на публичен изпълнител при ТД на НАП София, дирекция „Събиране“ за провеждане на търг с тайно наддаване 06.12.2019
Покана за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет 03.12.2019
Съобщение на МОСВ относно Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ 02.12.2019
Съобщение относно подаване на декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО за 2020 г. 02.10.2019
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК 22.07.2019
Покана за публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2018 година 08.07.2019
Съобщение на Столична община за обществено обсъждане 01.07.2019
Заповед № СОА19-РД09-934/01.07.2019 г. на кмета на Столична община за изменение и допълнение на Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № СОА18-РД09-396/26.04.2018 г., Заповед № СОА19-РД09-69/10.01.2019 г. и Заповед № СОА19-РД09-697/16.05.2019 г. 01.07.2019
Заповед № СОА19-РД09-697/16.05.2019 г. на кмета на Столична община за изменение и допълнение на Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № СОА18-РД09-396/26.04.2018 г. и Заповед № СОА19-РД09-69/10.01.2019 г. 17.05.2019
Отстранен технически проблем с Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата 13.05.2019