Title Publish Date
Инвестиционно предложение: „Организиране на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, част от складово помещение” в поземлен имот с идентификатор 12084.2757.2628.1, с. Волуяк, район Връбница, Столична община, с възложител „РИКО ЕС” ЕООД 20.10.2021
Инвестиционно предложение – изграждане на: „Склад за метални изделия и собствен водоизточник до 40 м” в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.16, м. „Пилев азмак”, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община, с възложител Е. РАДИВОЕВА 19.10.2021
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Драгалевска 18.10.2021
Инвестиционно предложение: „Производство на бетон и бетонови изделия” в поземлен имот с идентификатор 68134.2814.3, ул. „Никола Зозиков” № 1, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ЦЕМКО” ЕООД 15.10.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст „Курило” до п/ст „Металургична” през землищата на гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Войнеговци, с. Локорско, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД 13.10.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV „Металургия – Негован” в землището на гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД 13.10.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 10 м” в поземлен имот в с. Войнеговци, район „Нови Искър”, с възложител „РМ Имоти” ЕООД 12.10.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен тръбен кладенец с дълбочина до 75 м” в поземлен имот в район „Триадица”, Столична община, с възложител „Интер Сервиз” ЕООД 12.10.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен тръбен кладенец с дълбочина до 50 м” в поземлен имот на ул. „Св. Климент Охридски”, район „Студентски”, с възложител „Джи Пи Авто” ЕООД 12.10.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Инсталация за рециклиране на разтворители“ на площадката на „Лакпром“ АД, с. Световрачене, ул. „Синчец“ № 16, район „Нови Искър“, с възложител „Лакпром“ АД 11.10.2021