Back

Столична община съобщава за постъпила информация във връзка с инвестиционно предложение:„Коригиране на нивото на кота било на Клетка № 1 и Клетка № 2 на Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до засегнатата общественост

На основание чл. 4, ал. 1,  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община обявява инвестиционното си предложение:  „Коригиране на нивото на кота било на Клетка № 1 и Клетка № 2 на Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване”

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община в рубрика “Инвестиционни предложения” (https://www.sofia.bg/investment-proposals)

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

 

Приложение: Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС