Back

Обявяване на заповед на главния архитект на Столична община, с която е допълнено Разрешение за строеж № 124/27.05.2019 г. за обект: „Жилищна сграда с апартаменти и подземен гараж" в поземлен имот с идентификатор 68134.306.424, УПИ XI-3,4, кв. 226, м. „Западно направление" по плана на гр. София, район "Възраждане"

Обявяване на Заповед № РА51-47/08.03.2021 г. на главния архитект на Столична община, с която е допълнено Разрешение за строеж № 124/27.05.2019 г. за обект: „Жилищна сграда с апартаменти и подземен гараж" в поземлен имот с идентификатор 68134.306.424, УПИ XI-3,4, кв. 226, м. „Западно направление" по плана на гр. София, район "Възраждане"