От м. декември 2019 г. Столична община е партньор в проект „Хранителна вълнà – овластяване на градската младеж за климата” (Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action), финансиран по Програма на Европейската комисия „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ DEAR. Водещ партньор за изпълнение на проекта е град Милано, а сред партньорските градовете са Лондон, Франкфурт, Мадрид, Варшава и Загреб.

Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на гражданите на ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

Дейностите, които ще се изпълнят в рамките на проекта от Столична община включват: изготвяне на информационни материали за връзката между храната и климата, провеждане на конкурс за събития на открито, организиране на информационни събития на открито с ангажиране на местни популярни лица, провеждане на 3 летни училища по темата на проекта с участието на общо 90 подбрани младежи и провеждане на 3 тематични работни срещи с ученици в горните класове и студенти в столични университети.

Предвид пандемията, свързана с разпространението на Covid-19, се предвижда дейностите по проекта да бъдат адаптирани според настоящата ситуация.

Предвиденият бюджет за изпълнение на дейности от Столична община е в размер на 247 854.8 евро, от които 223 069.32 евро безвъзмездно финансиране и 24 785.48 евро, предоставени като собствен принос на Столична община.

Проектът е с период на изпълнение от 48 месеца (12.2019 – 11.2023).