ЗАПОВЕД № СОА21-РД09-499/01.04.2021 г. на кмета на Столична община


Заповед № СОА21-РД09-499/01.04.2021 г. на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на 51 (петдесет и една) избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИ ПРОКУРОРИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ НА 03.04.2021г. И 04.04.2021 г. ОТ СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-04-180/17.03.2021 Г., ИЗДАДЕНА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ГРАДСКИ ПРОКУРОР НА СГП


Софийска градска прокуратура в свое прессъобщение уведомява  гражданите, че във връзка с изборите за Народно събрание на Република България, които ще се проведат на 04.04.2021 г. могат да  подават сигнали за нарушения на телефон 02/ 9813344 от 8:30 до 17 ч., факс: 02/ 9807749 или на  e-mail: sgp@prb.bg

За целите на осигуряване на  достъп на гражданите в случай, че искат да подадат сигнали и жалби за изборни нарушения, Ви предоставяме утвърден график на дежурните прокурори, които ще приемат сигнали за нарушения, съгласно Заповед № РД-04-180/17.03.2021 г. на административния ръководител  градски прокурор на СГП, (тук)

 

ЗАПОВЕД № СОА21-РД09-498/25.03.2021 г. на кмета на Столична община


Заповед № СОА21-РД09-498/25.03.2021 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при СО на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 04.04.2021 г. с цел да им се предостави възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция

 

Карти на териториите на районите с очертани граници на избирателните секции и тяхната номерация
01. Район "Средец" – карта 02. Район "Красно село" – карта 03. Район "Възраждане" – карта
04. Район "Оборище" – карта 05. Район "Сердика" – карта 06. Район "Подуяне" – карта
07. Район "Слатина" – карта 08. Район "Изгрев" – карта 09. Район "Лозенец" – карта
10. Район "Триадица" – карта 11. Район "Красна поляна" – карта 12. Район "Илинден" – карта
13. Район "Надежда" – карта 14. Район "Искър" –  карта 15. Район "Младост"карта
16. Район "Студентски"  карта 17. Район "Витоша" карта 1, карта 2, карта 3 18. Район "Овча купел" – карта
19. Район "Люлин" – карта 20. Район "Връбница" – карта 21. Район "Нови Искър" – карта 1, карта 2, карта 3
22. Район "Кремиковци" – карта 1, карта 2, карта 3 23. Район "Панчарево" – карта 1, карта 2, карта 3, карта 4 24. Район "Банкя" – карта

 

 

ЗАПОВЕД № СОА21-РД09-480/25.03.2021 г. на кмета на Столична община
за забрана за употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – Избори НС-2021 г.

 

Заповед  № СОА21-РД09-480/25.03.2021 г. на кмета на Столична община за забрана за употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – Избори НС-2021 г.
 

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ

 

Право да заявяват подвижна избирателна кутия, обслужваща лица, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители за Народно събрание – 2021 г. имат избирателите, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с постоянен, съответно – настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на Столична община и са карантинирани/изолирани на този адрес. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на Столична община/кметовете на райони на Столична община в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявленията се подават по един от следните начини:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02 март 2021 г.:

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/съответната районна администрация по постоянен/настоящ адрес;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община;

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ 

2. По електронен път чрез подаване на заявление:

 • чрез Портала на Столична община  https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori2019/index  чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП EvroTrust, или облачен КЕП B-Trust, или чрез електронна поща и парола;
 • на електронна поща covid.psik@sofia.bg

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.


ЗАПОВЕД № СОА21-РД09-467/23.03.2021 г. на кмета на Столична община
за образуване и утвърждаване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за народни представители
за Народно събрание – 2021 година


Заповед № СОА21-РД09-467/23.03.2021 г. на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на секции с подвижна избирателна кутия на територията на Столична община за изборите за народни представители за Народно събрание – 2021 година

 

ССЪОБЩЕНИЕ ЗА ВАКСИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Уважаеми членове на секционни избирателни комисии,

Уведомяваме Ви, че кампанията по ваксиниране в качеството Ви на член на СИК продължава, предвид подаването на данни за замени в съставите на СИК. Можете да бъдете безплатно ваксинирани, за което е създадена съвместна организация между  Столична община и Столична регионална здравна инспекция.

За целта следва  да заявите желание за извършване на ваксинация на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен); 088 603 9996 (според тарифния план) или по ел. път на ел. поща sik.vaksina@sofia.bg.

За нуждите на създаването на организация за ваксинирането на желаещите е необходимо да изпратите три имена и ЕГН.

Администраторът разполага с личните данни на предложените за състав на СИК лица на основание чл. 91, ал. 4, т. 1 от Изборния кодекс и същите се обработват в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС)2016/679 – за целите на изпълнение на вменено на администратора законово задължение, а за конкретната  кампания – на основание чл. 6, ал. 1, б. „г“ от Регламент (ЕС)2016/679.

При изявено желание за ваксиниране от Ваша страна, ще получите допълнителна информация и указания  на посочените от Вас телефон/ел. поща.

Бъдете здрави! Заедно можем всичко!

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните  правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 21 март 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 14 (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) и приложено копие от ТЕЛК/НЕЛК и

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ 

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление и приложен ТЕЛК/НЕЛК,  по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), Регламент (ЕС) № 910/2014, подписано с КЕП (квалифициран електронен подпис):

БЛАНКА 

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

В случай че не сте успели да подадете заявление до 21 март 2021 г., разполагате с допълнителна възможност до 30 март 2021 г., при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на СО www.sofia.bg/election или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

СКОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ


Район "Илинден" – 26 март 2021 г. (петък) от 10:00 часа

Район "Нови Искър" – 25 март 2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа

Район "Сердика" – 24 март 2021 г. (сряда) от 10:00 часа

Район "Младост" – 23 март 2021 г. (вторник) от 10:00 часа

Район "Студентски" – 23 март 2021 г. (вторник) от 14:00 часа

Район "Красно село" – 23 март 2021 г. (вторник) от 10:00 часа

Район "Триадица" – 19 март 2021 г. (петък) от 10:00 часа.


Заповед № СОА21-РД09-390/04.03.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС – 2021 г.

Приложение № 1 – Места за поставяне на агитационни материали


Заповед № СОА21-РД09-389/04.03.2021 г. на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждане на предизборна агитация за изборите за НС – 2021 г.


Заповед № СОА21-РД09-387/04.03.2021 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация за избори на НС – 2021 г. в административните сгради на СО

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ


Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че имате възможност да подадете по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс:

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден;
 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс);
 • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс).

За да се използват електронните услуги ИЗБОРИ, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.


СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 04.04.2021 г.

 

На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която имат възможност да упражнят правото си на глас в изборния ден.


Районна избирателна комисия София 23. ИР

Адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Московска” № 31 – 33, ет. 2, зала 1

Телефон: 02 9377524
Председател: 0877 495653

email: rik23@cik.bg
website: rik23.cik.bg

Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Председател: Живка Василева Котева
Секретар: Полина Василева Витанова


Районна избирателна комисия София 24. ИР

Aдрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски" № 62 (сградата на районна администрация "Възраждане"), ет. 2, зала 6

Телефон: 02 980 51 29
Председател:  0877 494 675
Факс: 02/980 51 29

email: rik24@cik.bg
website: rik24.cik.bg

Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Председател: Мария Генчева Георгиева
Секретар: Благомира Димитрова Андонова


Районна избирателна комисия София 25. ИР

Aдрес: гр. София, ул. „Освобождение" № 25, Районна администрация "Красна поляна", Заседателна зала

Телефон: 02 921 72 47;  0889 08 08 28

email: rik25@cik.bg
website: rik25.cik.bg

Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Председател: Валери Владимиров Цолов
Секретар: Жана Бориславова Иванова

 


ЗАПОВЕД № СОА21-РД09-261/12.02.2021 г. на кмета на Столична община
за образуване на 1 566 избирателни секции на територията на Столична община за изборите за народни представители
за Народно събрание – 2021 година


Заповед № СОА21-РД09-261/12.02.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 566 избирателни секции на територията на Столична община за изборите за народни представители за Народно събрание – 2021 година, изменена със Заповед № СОА21-РД09-359/28.02.2021 г. на кмета на Столична община  (изменение в Приложение № 2, в частта „Адрес на избирателна секция“, в секция № 234609069, вместо „139. ОУ „Захарий Круша”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44“ да се чете „21. СУ „Христо Ботев“, ул. „Люботрън“ № 1“)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – граници на избирателните секции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – адреси на избирателните секции