Публичен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на територията на 23-ти, 24-ти и 25-ти многомандатни изборни райони 

 

Публични регистри за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 35, ал. 2 ИК)

Заповеди № РД-04-700/09.09.2022 г. и № РД-04-714/15.09.2022 г. на административния ръководител на Софийската градска прокуратура 

 

Телефонни номера и дежурни лица на 01.10.2022 г. и 02.10.2022 г., определени със Заповеди № РД-04-700/09.09.2022 г. и № РД-04-714/15.09.2022 г. на административния ръководител на Софийската градска прокуратура, за целите на осигуряване на публичност и информираност на гражданите и участниците в изборния процес

 

Заповед на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на секции
за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за народни представители за НС-2 октомври 2022 г.


Заповед № СОА22-РД09-1619/19.09.2022 г. на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на 15 (петнадесет) избирателни секции за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 2 октомври 2022 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия, разпределени по многомандатни изборни райони, като номерът на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри в следната последователност АА, BB, CC, XXX, където: АА е номерът на многомандатния изборен район в страната; BB е номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); CC е номерът на съответния административен район на Столична община;  ХХХ е номерът на избирателната секция в съответния административен район.

 

ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО


С цел предоставянето на възможност, избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването да упражнят правото си на глас, със Заповед на кмета на Столична община се осигурява специализиран транспорт от дирекция „Транспорт“ при Столична община за превозване на избирателите до избирателните секции.

Избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването могат да подават заявки за транспорт на телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до 20:30 часа на 01.10.2022 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 02.10.2022 г. 

 

  Гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

 

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 – по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 17 септември 2022 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 67-НС (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и   

  • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
  • изпратено по факс: 02 988 56 97;
  • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

    БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ 

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис:

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51

В случай, че не сте успели да подадете заявление до 17 септември 2022 г., разполагате с допълнителна възможност до 26 септември 2022 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/election  или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

Бъдете здрави! Заедно можем всичко!
 

 

Информационен портал за избирателите

 

За четвърти поредни избори, Столичната община предоставя възможност на избирателите за справки, свързани с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г. чрез Информационния си портал.

Порталът е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот, точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, обхвата, броя на избирателите в съответната секция, респективно начина на гласуване (машинно/с хартиена бюлетина), номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Избирателите могат да направят справка за избирателни права чрез сайта на ГД ГРАО, да достъпят предоставяните електронни услуги за изборите, да се запознаят с разяснителната кампания на ЦИК, да посетят интернет страниците на районните избирателни комисии и да се запознаят с всички административни актове на кмета на Столична община, относими към изборния процес и други важни съобщения.

Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите по-висока публичност и информираност.

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.
 

 

Заповеди на кмета на Столична община във връзка с изборите за НС, насрочени за 02.10.2022 г.

 

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 02.10.2022 г.

 

На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ

 

Уважаеми граждани,


Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

►  Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 oктомври 2022 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.


►  Чрез Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ) на следните адреси:

910001 Подаване на заявление за вписване в Избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

910003 Подаване на заявление за вписване в Избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

910004  Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в Избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004


►  Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;

Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на Избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;

Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от Избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на Избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.
 

 

Симулатор машинно гласуване, 2 октомври 2022 г.

 

Симулатор машинно гласуване, 2 октомври 2022 г. – https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

Зaповед на кмета на Столична община за образуване на 1 581 избирателни секции на територията на СО за изборите на 02.10.2022 година


Заповед № СОА22-РД09-1379/11.08.2022 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание – насрочени на 02 октомври 2022 г.,

изменена със 

Заповед № СОА22-РД09-1462/25.08.2022 г. на кмета на Столична община (изменение в Приложение № 2, в частта „Адрес на избирателна секция“, в секция № 234616001, вместо текста
гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 61, вх. Б, ет. II”,
да се чете
гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 59, вх Б, ет. III”).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – граници на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – адреси на избирателните секции

Публикувано на 11.08.2022 г.

 

 

Районни избирателни комисии

 

23. Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала № 301 и кабинет № 302

сайт: https://rik23.cik.bg/ns202210


24. Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 62, ет. 2, заседателна зала № 204

сайт: https://rik24.cik.bg/ns202210


25. Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, ул. „Освобождение” № 25, заседателна зала на партерен етаж в административната сграда на районна администрация „Красна поляна”

сайт: https://rik25.cik.bg/ns202210


Указ № 213 на Президента на Републиката за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg/bg/947