Title Publish Date
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини 03.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища 03.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с проверка на писмени работи от олимпиади и състезания 03.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и малка детска градина през 2019 година 03.05.2019
Уточнение относно разпределението на кандидатстващите деца за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година в първа група 17.04.2019
Представяне на оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца при прием на деца в първи клас 17.04.2019
Предоставяне на оригинални документи за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища 28.03.2019
Предоставяне на оригинали на необходимите документи за прием на деца в общинските детски градини, подготвителните групи в общинските училища и в първи клас 28.03.2019
Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година 26.03.2019
Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2019 г. 19.03.2019