Title Publish Date
Промени във въведените мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01 юли 2020 г. 25.08.2020
Техническа профилактика на Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата 06.08.2020
Протокол № 3 от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА20-РД91-93/26.03.2020 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища и кметове на райони 30.07.2020
Обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Конкурсна процедура 33.19-2020 22.07.2020
Прекратяване на дейността на работната група към дирекция „Образование“ за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата 17.07.2020
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общински училища на територията на Столична община 01.07.2020
Протокол № 1/28.05.2020 г. и Протокол № 2/04.06.2020 г. от заседания на комисията, назначена със Заповед № СОА20-РД91-93/26.03.2020 г. на кмета на Столична община 19.06.2020
Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование 11.06.2020
Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас 08.06.2020
Писмo до кметовете на райони относно информация за предоставени за ползване сгради на бивши детски градини и ясли 04.06.2020