Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

Публикувано на: 07.11.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/9433544

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 10.11.2010 г.

Вносител: Ивайло Йонков - общински съветник

Доклад, Проект за решение


Проект за допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 13.10.2010 г.

Вносител: Ивайло Йонков - общински съветник

Доклад, Проект за решение


Проект за изменения на Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол

Публикувано на: 13.10.2010 г.

Вносител: Валя Чилова - общински съветник и председател на НС на СОАП

Доклад, Проект за решение

 

Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

Публикувано на: 06.11.2009 г.

Вносител: Ралица Стоянова - вр.и.д. секретар на Столична община

Доклад, Проект за решение


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община

Публикувано на: 02.07.2009 г.

Вносител: Ирина Савина - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение