Започва реконструкция с мерки за енергийна ефективност на сградата на 102. ОУ „Панайот Волов“

На 10.03.2020 г. (вторник) от 11:00 ч. в двора на 102. ОУ „Панайот Волов”, ул. „Звезда” № 3, pайон „Надежда”, ще се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по модернизацията на съществуващия обект.

На територията на 102. ОУ предстои да се извърши основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Ще бъде модернизирана визията на фасадите на училищната сграда чрез полагане на топлоизолация и нови цветови решения. Използването на нови материали ще позволи да се запази архитектурния облик на сградата и да се постигне по-модерно архитектурно-художествено оформление. В обхвата на ремонта предстои да бъдат ремонтирани покривите и подменени изцяло компрометираните инсталации в сградата, да бъдат изградени видеонаблюдение, пожароизвестителна и СОТ инсталации. Ще бъде изграден асансьор за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Ще бъдат преустроени санитарните възли и ще се обособи нов санитарен възел за хора в неравностойно положение. Помещенията в сградата ще се ремонтират основно, като в класните стаи, кабинети, администрация, библиотека, лекарски кабинет и други помещения ще се положат нови настилки от дъбов паркет; във физкултурния салон ще се постави нова хетерогенна ПВЦ настилка; в санитарните възли, помещения за чистачки, съблекални, кухня с бюфет и др. помещения ще се постави теракота. Предвижда се изграждане на нов растерен окачен таван и подмяна на старата дървена и метална дограма. Съществуващата мозаечна настилка по коридори и стълбищни клетки ще бъдe реновирана. Предвижда се облагородяване на зелените площи, преасфалтиране на двора и откритите спортни игрища, както и възстановяване на оградата. Предстои и внедряването на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на покривите и външните стени, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и др.

Общата стойност на предстоящите строителни дейности на обекта е 1 091 527,80 лв., без ДДС, съгласно АДБФП № BG16RFOP001-1.001-0001-C04, сключен между Столична община и МРРБ. Средствата са осигурени в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на тетериторията на град София.

09.03.2020