В Областен информационен център – София се проведе пресконференция за старта на Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“

На 11.12.2019 г. в Областен информационен център – София се проведе пресконференция по повод стартирането на Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, АДБФП №BG16RFOP001-1.001-0001–C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ръководителят на Екипа за управление и изпълнение на проекта инж. Цветан Ковачев представи подробно основните цели, дейности на проекта и очакваните резултати. Участниците в пресконференцията проявиха интерес и към предвидените строителни дейности за конкретни обекти, включени в обхвата на проекта.

Общата цел на проекта е устойчиво повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

Общата стойност на проекта е 63 623 010,28 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 57 973 285,20 лв., както и 5 649 725,08 лв. собствен принос на бенефициента Столична община.

11.12.2019