Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост (кабинети – за извършване на медицинска дейност, клинични изпитвания и на учебна дейност)

ОБЯВА

 

Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24 и кабинет № 36 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, кабинет № 44 за клинични изпитвания и ½ кабинет № 45, предназначен за извършване на учебна дейност.

  • Кабинет № 24 – 18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
  • Кабинет № 36 – 18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общо практикуваш лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
  • Кабинет № 44 – 31,30 кв. м, за извършване на клинични изпитвания, находящ се на втория етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
  • Кабинет № 45 (½ от кабинет № 45) – 23,54 кв. м, за осъществяване на учебна дейност, находящ се на втория етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
  • Кабинет № 45 (½ от кабинет № 45) – 23,54 кв. м, за осъществяване на учебна дейност, находящ се на втория етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;

Конкурсът ще се проведе на 04.11.2022 г., от 11:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88 или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 16:00 часа, всеки работен ден, в дните от 24.10.2022 г. до 28.10.2022 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 02/8059263 – Отдел „Обществени поръчки”.

Конкурсната документация се получава всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, в дните от 24.10.2022 г. до 28.10.2022 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 03.11.2022 г. в деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100:00 лв. (сто лева). Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10:00 лв. (десет лева) без ДДС.

20.10.2022