Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение (бърза закуска – кафе), кабинет № 22, кабинет № 27 и кабинет № 42А за извършване на медицинска дейност

ОБЯВА

Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение (бърза закуска – кафе), кабинет № 22, кабинет № 27 и кабинет № 42А за извършване на медицинска дейност.

  • Помещение (бърза закуска – кафе) – 41 кв. м, разположено в сутерена на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД:
  • Кабинет № 22 – 18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на първия етаж на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
  • Кабинет № 27 –18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на първия етаж на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
  • Кабинет № 42А – 18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на първия етаж на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 28.07.2022 г., от 11:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване пол наем – 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88 или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 16:00 часа, всеки работен ден, в дните от 18.07.2022 г. до 22.07.2022 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 02/8059263 – Отдел „Обществени поръчки”.

Конкурсната документация се получава всеки работен ден. от 09:00 до 16:00 часа, в дните от 18.07.2022 г. до 22.07.2022 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 27.07.2022 г., в Деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100:00 лв. (сто лева). Депозитът се превежда по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF. Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

13.07.2022