Три незаконни постройки на територията на вила „Аглика“ на Витоша ще бъдат премахнати

Столична община продължава проверките на строежи в частни резиденции на Витоша по разпореждане на прокуратурата

 

Главният архитект на София арх. Здравко Здравков издаде заповеди за премахване на три незаконни постройки на територията на вила „Аглика“ в Природен парк „Витоша“. Проверката започна по разпореждане на Върховната административна прокуратура, която след проверка на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) сезира кмета на София Йорданка Фандъкова за установени нарушения.

Дирекция „Общински строителен контрол“ на Столична община извърши проверки на място и на цялата налична документация за всички постройки на територията на вила „Аглика“. В резултат бяха издадени 3 констативни акта за  незаконни строежи: на „едноетажна сграда с прилежаща тераса и частичен полуподземен етаж – оранжерия“ със застроена площ от 72 кв. м; „двуетажна офисна сграда, с гараж, складове и два навеса“ със застроена площ от 559 кв. м и  „едноетажна сграда – склад“ със застроена площ 50 кв. м. 

Данните от проверката показват, че за описаните строежи няма одобрени инвестиционни проекти и няма издадени разрешения за строеж и съгласно чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ строежите са незаконни. Изградените сгради са и в несъответствие с предвижданията на плана за управление на „Витоша“.

Констативните актове бяха съобщени на „Нове Интернал“ ЕООД – дружеството, което по настоящем е ползвател и стопанин на имота. Получените възражения от дружеството не бяха уважени, предвид това, че към тях не бяха представени доказателства, които да оборват направените констатации.

Със заповедите за премахване на незаконните строежи от главния архитект на София е определен 14-дневен срок за доброволно изпълнение от влизането им в сила. Преди извършването на дейностите по премахването им търговското дружество е длъжно да внесе  План за управление за строителните отпадъци и План за безопасност в район „Витоша“, с което да гарантира спазване на изискванията и нормите за безопасност.

При неспазването на срока за доброволно изпълнение Столична община ще премине към действия по принудително премахване на незаконните строежи по реда на чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ.

Дирекция „Общински строителен контрол“ на Столична община продължава проверките на всички строежи, намиращи се в частни резиденции и други имоти на територията на Природен парк „Витоша“ от страната на хижа „Алеко“. Проверката се извършва по разпореждане на Върховна административна прокуратура и съвместно с ДНСК.

26.08.2020