Столичната община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, урегулиран поземлен имот в с. Негован, район „Нови Искър”
Столичната община
ул."Московска" No 33
обявява търг с явно наддаване за:


"Продажба на имот - частна общинска собственост, урегулиран поземлен имот ІV-835, кв. 52, с. Негован, район „Нови Искър”, с площ 300 / триста/ кв.м.

Начална тръжна цена - 18 000 /осемнадесет хиляди / лева без ДДС.

Депозитна вноска за участие в търга 1800 / хиляда и осемстотин/ лв.

Търгът ще се проведе на 7. 7. 2010 г. от 14.00 часа на ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 2.

Срок за закупуване на тръжната документация - 12.00 часа на 16.06.2010 г.

Тръжните книжа, на стойност 150 лв. без ДДС ще се получават до 01.07. 2010 г., всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация 981-35-22 .

04.06.2010