Столичната община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, Блок 84, ж.к. „Красна поляна”, заедно с мястото върху който е изграден
Столичната община,
ул."Московска" No 33,


обявява търг с явно наддаване за: Продажба на имот - частна общинска собственост, Блок 84, ж.к. „Красна поляна”, заедно с мястото върху който е изграден, съставляващ урегулиран поземлен имот І - „за болница”, кв. 19, м. „Жк Западен парк”, с площ 2358 /две хиляди триста петдесет и осем/ кв.м.

Начална тръжна цена - 1 210 000 /един милион двеста и десет хиляди / лева без ДДС, в т.ч. цената на сградата заедно с прилежащия терен към нея 296 140 лева.

Депозитна вноска за участие в търга 121 000 /сто двадесет и един хиляди/ лв. 

Търгът ще се проведе на 28. 5. 2010 г. от 11.00 часа на ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 2.

Срок за закупуване на тръжната документация - 12.00 часа на 26.05.2010 г.

Тръжните книжа, на стойност 240 лв. с ДДС, ще се получават до 26.5. 2010 г. , всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до16.00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация 981-35-22 .

 

26.04.2010