Столична община спечели проект по Открита покана № 2 BGENVIRONMENT-3.002 – „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

Столичен инспекторат ще изпълнява спечелен от Столична община проект по Подобряване на  управлението на отпадъците на територията на Столична община, по Открита покана № 2 BGENVIRONMENT-3.002 – „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

В рамките на проекта ще се изградят и поддържат 3 схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци – събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от домакинствата по схемата „от врата на врата“ в район „Банкя” и район „Витоша“ (кв. "Симеоново" и кв. "Драгалевци") и система за събиране и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми.

Проектът ще обхване 1000 домакинства и има за цел насърчаване участието на гражданите в разделното събиране на този поток отпадъци, контрол и отчетност на процесите събиране, транспортиране и  оползотворяване.

Целта е да се види готовността на гражданите, живеещи в крайградските райони за разделно събиране на хранителните отпадъци чрез индивидуални контейнери по системата „от врата на врата“, която е широко разпространена в редица европейски страни. С изваждането на биоотпадъка от потока на битовия ще се намали количеството на битовия отпадък и ще се увеличи процентът на оползотворения такъв. Това е проект, който ще спомогне за постигане на целите на общината за рециклиране и оползотворяване, както и ще повиши ефективността на контрола срещу замърсяване на околната среда.

Третата схема е фокусирана върху излезлите от употреба автомобилни гуми, чрез която ще се осъществи Система на доброволно донасяне на отпадъците (bring system) и рециклирането им.  

29.06.2021