Столична община с Програма за финансиране на младежки проекти „София – град на младите и активните“


Готова е първата Програма на Столичната община за финансиране на младежки проекти „София – град на младите и активните“. Програмата е структурирана в три отделни подпрограми: „Младите за София – лидерство, доброволчество, активност“, „Моят град – територия на младежки инициативи“ и „Споделени пространства, толерантност и подкрепа“. Бюджетът на програмата е 150 000 лева, а максималният размер за финансиране на отделен проект е 7 000 лева.   

Очаква се първата сесия на финансиране на проекти да стартира през март следващата година.

Програмата е изготвена в изпълнение на заложените цели и мерки в Стратегията за младите хора на Столична община (2017 – 2027), приета с решение на Столичен общински съвет, както и в съответствие на Визията за утвърждаване на София като град на младите, активните и иновативните.

Предстои Програмата да бъде обсъдена и приета от Консултативния съвет за политики за младежта и от Столичния общински съвет.  
 

ПРОГРАМА “СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“ е структурирана в 3 (три) подпрограми:

I. Подпрограма “Младите за София – лидерство, доброволчество, активност” за младежки проекти в следните теми:

 1. “Ученически и студентски форми на самоуправление“

 2. “Младежки инициативи и неформално образование“  

 3. „Доброволчество, сътрудничество и междукултурен диалог“.

II. Подпрограма “Моят град – територия на младежки инициативи“ – за младежки проекти в следните теми:

 1. “Организиране на емблематични за град София младежки събития и форуми“

 2. „Личностно и кариерно развитие. Уменията на 21. век“

 3. „Ваканция в действие“.


III. Подпрограма “Споделени пространства, толерантност и подкрепа“ – за младежки проекти в следните теми:

 1. „Създаване на условия за интеграция на хора с увреждания, малцинствени и маргинализирани групи, хора в неравностойно положение“

 2. „Превенция на рисково поведение, здравно и гражданско образование“.


 • Общият бюджет на Програмата е 150 000 лева. Проектът предвижда трите Подпрограми да имат обхват в размер до 50 000 лева.

 • Максимален размер за финансиране на отделен проект – 7 000 лв.

 • Основните дейности се реализират от образователни институции, структури и неправителствени организации, регистриранина територията на Столична община

 • Основната цел на програмата е съхраняване, развиване и инвестиране в младите  хора като социален капитал на общината. Тя е израз на местната политика за изграждане и укрепване капацитета на младежките организации, която включва придобиването на умения и практика в работата по проекти. Програмата подпомага решаването на конкретни проблеми и задоволява потребности, определени от младите хора в общината. Тя финансира осъществяването на проекти от младежки неправителствени организации на местно равнище.

 • Приоритетни за програмата са следните дейности:

–  Създаване на младежки пространства/зони (младежки клубове, обществени и информационни центрове, центрове за услуги и др.), организирани от самите млади хора, съобразно потребностите и интересите им според спецификата на града ни и за целите на бъдещото му развитие;

–  Социално включване на младите посредством конкретни инициативи и дейности за придобиване на личностен, професионален и социален опит, приложим в бъдеще според икономическите, социални и културни особености на района ни;

–  Помощ и взаимопомощ между младежи в социална изолация и младежки структури в сътрудничеството им с институции на Столична община;

–  Създаване на условия за личностно развитие и кариерно израстване на младите с помощта на неформалното образование чрез работа в мрежа и партньорство с местната власт;

–  Изработване и разпространение на информационни печатни, аудио- и видео материали за нуждите на младите хора в София;

–  Дейности и инициативи за активно включване на младите хора в отбелязване на емблематични за младите хора събития в града ни.

 • Кой може да кандидатства?

Проектни предложения по Програмата могат да подават организации, които са регистрирани на територията на Столична община:

–  Районни администрации и малки населени места, Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към столични районни администрации;

–  Общински, държавни и частни средни училища, вкл. професионални и/или профилирани гимназии, които обхващат ученици от гимназиален етап на обучение;

–  Центрове за подкрепа на личностно развитие;

–  Читалища и общински центрове, които осъществяват дейности с младежи;

–  Ученически съвети/Парламенти на училища;

–  Висши училища;

–  Студентски съвети;

–  Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ: сдружения, асоциации, фондации.

24.11.2020