Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на ПИ, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Улица – тупик от о.т. 147а до о.т. 147б, м. „Ридо“, район „Връбница“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план за имотите – регулационен план на м. „с. Волуяк“, одобрен със Заповед № РД-50-09-332/16.09.1988 г. на главния архитект на София, ЧЗРП на м. „с. Волуяк“, кв. 35, кв. 35а и 35б, одобрен с Решение № 10 по Протокол № 14/24.07.2000 г. на СОС и Заповед № РА50-705/10.09.2018 г. на главния архитект на Столична община, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Улица – тупик от о.т. 147а до о.т. 147б, м. „Ридо“, район „Връбница“, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 12084.2700.626 (незастроен)  по КККР на район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 228 кв. м, съгласно скица на поземлен имот, издадена от СГКК – град София. Собственици на имота са Ефорсима Петрова, Варадин Дончев и Владимир Владимиров. Сумата за обезщетение е 15 606,60 лева, разпределена, както следва:
- Ефорсима Петрова – ¼ идеална част – 3 901,65 лева;
- Варадин Дончев – ¼ идеална част – 3 901,65 лева;
- Владимир Владимиров – ½ идеална част – 7 803,30 лева.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 12084.2700.2972 (незастроен), с площ от 116 кв. м, съгласно скица проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 12084.2700.1366 по КККР на район „Връбница“, одобрени със заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е Георги Георгиев. Сумата за обезщетение е 7 940,20 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

05.10.2021