Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА21-РД40-194/02.12.2021 г. за поправка на Заповед № СОА21-РД40-140/30.09.2021 г. за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Участък от улица от о.т. 240 – о.т. 241А между кв. 63В и кв. 9, м. „Хаджи Димитър – част"

СТОЛИЧНА ОБШИНА

 

София, 1000, ул. "Московска" № 33, www.sofia.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена заповед за поправка на заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Участък от улица от о.т. 240 – о.т. 241А между кв. 63В и кв. 9, м. „Хаджи Димитър – част" – за отчуждаване на част от ПИ № 68134.600.569", а именно:

Със Заповед № СОА21-РД40-194/02.12.2021 г. на кмета на Столична община е поправена Заповед за отчуждаване на поземлен имот по Глава III от ЗОС № СОА21-РД40-140/30.09.2021 г., в частта, с която са определени собствениците на имота и полагащото им се равностойно парично обезщетение, като вместо „Буларгохим" ЕООД се чете „Булагрохим" ЕООД.

Дружествата „Булагрохим" ЕООД и „Кей ес пропърти 18" ООД не са открити на посочените в Търговския регистър адреси за съобщаване на административния акт.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:.....П...........................

                                                         /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


 
26.01.2022