Район „Сердика“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, представляващ терен със специфично предназначение: за открит склад

 

Столична община – район  „Сердика“ на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1705/05.10.2022 г. на кмета на Столична община,

 

О Б Я В Я В А

 

На 14.11.2022 г., oт 11:00 ч., в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4 ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“, за срок от 10 (десет) години.

Информация за обекта, предмет на конкурса:

Терен, представляващ ПИ с идентификатор 68134.507.1359 (шест осем едно три четири точка пет нула седем точка едно три пет девет) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 949,00 (деветстотин четиридесет и девет) кв. м, актуван с АЧОС № 1874/20.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. ,,Старата воденица”, попадащ в УПИ V1359, кв. 16 съгласно действащ ПУП – ПРЗ за м. „Орландовци – Малашевци“, одобрен със Заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на главния архитект на гр. София.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 494,00 (четиристотин деветдесет и четири) лева без ДДС (0,52 лв./кв. м).

Специфично конкурсно условие: Теренът ще се ползва за открит склад.

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по банковата сметка на СО – район „Сердика” IBAN: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район ,,Сердика” – гр. София, бул. ,,Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова  сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225 срещу представен документ за платена такса.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 11.11.2022 г.  

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч., на 11.11.2022 г., в деловодството на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

12.10.2022