Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет. 2, със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД98-39/06.07.2022 г. на кмета на Столична община и във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, район "Панчарево" – СО обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 5029/31.10.2014 г. на СО – район "Панчарево", находящ се в с. Кокаляне, СО – район "Панчарево", ул. „Старата чешма“, ет. 2, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 37914.6843.1244.1.4 с площ 24 кв. м, в двуетажна административна, делова сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1 с площ 521 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 37914.6843.1244 с площ 1409 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-76/21.12.2010 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ IX – за магазин, ресторант от кв. 11 по действащия регулационен план на с. Кокаляне, със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“.

 

I. Начална месечна конкурсна наемна цена

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община е 77,00 лв. без ДДС.

 

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв.

 

III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 10.10.2022 г. до 17:00 часа на 24.10.2022 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, на Каса „Приходи”.

 

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа до 24.10.2022 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

 

V. Конкурсът ще се проведе на 25.10.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на район "Панчарево" с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

 

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

           

Адрес и телефон на организатора: район "Панчарево" – СО, гр. София, 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, тел. 02/97-60-548, 02/97-60-531, e.mail;  info@pancharevo.org

10.10.2022