Столична община, район "Люлин", обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VI – 10 „за магазини, офиси и ПГ“, кв. 43, м. “Люлин - З м.р.“ за създаване на нов УПИ VI - 437 „за жилища, магазини и ПГ“, район “Люлин“, по плана на град София

 

Заповед №РЛН21-РД09-172/21.06.2021 г. на кмета на район "Люлин"

Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VI – 10 „за магазини, офиси и ПГ“, кв. 43, м. “Люлин - З м.р.“ за създаване на нов УПИ VI - 437 „за жилища, магазини и ПГ“, район “Люлин“, по плана на град София, на основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, чл. 5 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на СОС.

29.06.2021