Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на магазин с площ 13,00 кв. м, представляващ сграда, находяща се в в кв. "Враждебна“, бул. „Ботевградско шосе“, частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие: обект за търговия с нехранителни стоки

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 8, ал. 1 и 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 1 и във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община и във връзка със Заповед № СОА22-РД09-1543/07.09.2022 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“ съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващ:

Магазин с площ 13,00 кв. м, представляващ сграда с идентификатор 68134.8591.2.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК, находяща се в гр. София, кв. „Враждебна“, бул. „Ботевградско шосе“, СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 3111/20.06.2017 г., със специфично конкурсно условие: обект за търговия с нехранителни стоки, с начална конкурсна наемна цена: 200,00 лв./месец без ДДС.

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
  2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
  3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
  4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к.1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 04.10.2022 г. до 04.11.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
  5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 04.10.2022 г. до 04.11.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
  6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
  • Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 07.11.2022 г. от  10:00 часа.
  1. Организатор на конкурса:

          СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267,тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:

                                               /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

04.10.2022