Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – пубична общинска собственост, находящ се на бул. ’’Александър Стамболийски” № 186, м. ’’Разсадника – Бежанци”, кв. 56, представляващ част от четириетажна сграда, със специфично конкурсно условие – за медицински център и клинична лаборатория

 

 

CO – Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на част от нежилищен имот – пубична общинска собственост, актуван с АОС 1031/2013 г. на CO – район “Красна поляна”, находящ се в гр. София, ж.к. „Красна поляна”, бул. ’’Александър Стамболийски” № 186, м. ’’Разсадника – Бежанци”, кв. 56, представляващ част от четириетажна сграда с идентификатор 68134.1106.327.4 със застроена площ от 243 кв. м: първи етаж – 158,95 кв. м; 2-ри, З-ти и 4-ти етаж – всеки един от тях по 234,00 кв. м, обща РЗП – 887,94 кв. м и складови помещения с площ от 78,52 кв. м, с начална месечна конкурсна цена – 7 922,43 лева без ДДС или по 9,55лв. за кв. м, без ДДС .

Специфично конкурсно условие – за медицински център и клинична лаборатория.

Допълнителни конкурсни условия:

1. Задължение на спечелилия конкурса наемател е извършване на ремонт на сградата, за собствена сметка, без прихващане за сметка на наема, за привеждането ѝ във вид, съответстващ на нормативната уредба за здравни заведения.

2. Срокът на договора започва да тече от датата на сключване на договора за наем.

3. Срокът за извършване на ремонта да бъде не повече от 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора за наем.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 12.10.2022 г. до 14.11.2022 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство, от 12.10.2022 г. до 14.11.2022 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 на 15.11.2022 г. от 10:00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 241.

 

КМЕТ НА РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
ИВАН ЧАКЪРОВ

11.10.2022