Столична община открива търг с явно наддаване № 5-СО-2022 г. за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

Столична община открива търг с явно наддаване № 5-СО-2022 г. за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

 

Описание на обекта на търга с явно наддаване

Прехвърляне право на собственост върху движими вещи – метални изделия от транспортната инфраструктура, негодни за втора употреба. Същите, съхранявани от „СОФИНВЕСТ“ ЕАД, находящи се в депо за съхранение „Младост“ и утвърдени с акт за брак с № СОА22-ВК66-3434/06.04.2022 г., както следва:

Позиция

ВИД ИМУЩЕСТВО

ЕД.

– МН.

КОЛИЧЕСТВО

ТЕГЛО

/КГ /+/- 20%

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

1

 Еластична ограда (деформирана, рязана)

бр.

4893

48930

0,60 лв./кг.

2

 Стълбче за еластична ограда (деформирано, рязано)

бр.

3345

6690

0,60 лв./кг.

3

 Чугунени решетки (корозирали)

бр.

130

1950

0,60 лв./кг.

4

 Терминал – 12 м

бр.

2

300

0,60 лв./кг.

5

 Тръбно-решетъчен парапет (деформиран, корозирал)

бр.

5234

20936

0,60 лв./кг.

6

 Стълбче за тръбно-решетъчен парапет (корозирало)

бр.

1271

2542

0,60 лв./кг.

7

 Стълб – улично осветление (нарязан)

бр.

48

720

0,60 лв./кг.

8

 Рогатка за стълб – улично осветление

бр.

149

298

0,60 лв./кг.

9

 Антипаркинг елементи (корозирали)

бр.

23

46

0,60 лв./кг.

10

 Пешеходен парапет (парчета)

м.

16

80

0,60 лв./кг.

11

 Касети – улично осветление

бр.

31

60

0,60 лв./кг.

12

 Ръкохватки за еластични огради (рязани)

бр.

385

600

0,60 лв./кг.

13

 Тръби – 8 м

бр.

2

40

0,60 лв./кг.

14

 Пасарелка (в насипно състояние, приета с кантарна бележка)

бр.

2

3170

0,60 лв./кг.

15

 Парапет от мостово съоръжение (рязани парчета с бетон)

бр.

3

45

0,60 лв./кг.

16

 Чугунени колчета (счупени, корозирали)

бр.

121

968

0,60 лв./кг.

17

 Метални предпазни колчета с гривни и капачки (корозирали)

бр.

192

384

0,60 лв./кг.

18

 Осветително тяло – улично осветление

бр.

11

165

0,60 лв./кг.

19

 Кабел – 1,5 кв. демонтиран

м.

20

5

3,50 лв./кг.

20

 Въздушна мрежа – улично осветление

м.

240

24

3,50 лв./кг.

21

 Кабел НН

м.

85

10

3,50 лв./кг.

22

 Кабел – телекомуникационен

м.

16

4

3,50 лв./кг.

23

 Шина крайна

бр.

2

4

0,60 лв./кг.

24

 Тръба Ф110

м.

6

30

0,60 лв./кг.

25

 Релси

м.

9

45

0,60 лв./кг.

26

 Предпазна мрежа

м.

1550

3100

0,60 лв./кг.

27

 Колчета предпазна мрежа

бр.

581

1162

0,60 лв./кг.

 

За целите на търга, позиции:

- №№ 1 – 18 вкл. и 23 – 27 включително се обединяват в Първа обособена позиция, с начална тръжна цена от 0,60 лв./кг.

- №№ 19 – 22 вкл. се обединяват във Втора обособена позиция, с начална тръжна цена от 3,50 лв./кг.

 

Общо количество в кг:

За Обособена позиция № 1 – 92 265 кг.

За Обособена позиция  № 2 – 43 кг.

 

Стъпките за наддаване за всяка позиция са, както следва:

Позиция №

Наименование на вещта

Стъпка за наддаване

1.

  Метални изделия

0,06 лв.

2.

  Алуминиеви изделия

0,35 лв.

 

Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване:

Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон;

Право на участие в търга има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения;

Не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

Не е в ликвидация;

Не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитирано;

Няма парични задължения, към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

Няма парични задължения по частни вземания към Столична община и районните администрации;

Когато участник в търга е обединение, трябва да се представи заверено от участниците в обединението копие от договора за учредяване;

За чуждестранните физически или юридически лица се представя съответен документ съгласно законодателството на страната, в която осъществява/-т или е осъществявал/-и дейността си.

 

Цената на тръжната документация е 10 (десет) лева без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден – от 10:00 ч. до 12:00 ч. Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN BG27 SOMB 9130 3133 0083 03, BIC код на SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

Получаването на тръжната документация е след представяне на фактура/платежно нареждане  за внесена сума за закупена документация до 15:30 ч. на 09.09.2022 г.

 

Депозит за участие:

Размерът на депозита за участие е в размер на 5 (пет) лева за всяка позиция. Депозитът за участие се внася до 16:00 ч. на 09.09.2022 г.

Депозитът за участие се превежда на СО, дирекция „Финанси”, по сметка IBAN BG16 SOMB 9130 3133 0083 07, „Общинска банка”, клон „Врабча“. В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга: Търг 5-СО-2022 г., както и позициите, за които ще се участва.

 

Дата, място и час на провеждане на огледа и търга:

  • Вещите са на разположение за оглед в депо за съхранение „Младост“, „Софинвест“ ЕАД. Предварително уговаряне на дата и час за оглед: Контакт: Тодор Димитров; Дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“ на СО – тел.: 02/802 89 79.
  • Дата на провеждане на търга: 12.09.2022 г.
  • Начален час на търга: 10:00 часа.
  • Място на провеждане на търга: стая № 109 – зала, находяща се на адрес ул. „Париж” № 3.

 

04.08.2022