Столична община открива публично оповестен конкурс № 5-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в район „Възраждане“, бул. „Димитър Петков“ № 115

 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 138 по Протокол № 49, т. 13 от 10.03.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 5-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:

Предмет на настоящия конкурс е учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Възраждане“, бул. „Димитър Петков“ № 115 (Акт за частна общинска собственост № 1415 от 13.10.2016 г., вписан в Служба по вписванията с рег. № 14406, акт № 73, том XXXІ, дело № 10151/20.03.2017 г., им.п. 467859), с идентификатор 68134.306.223 и площ 505,00 кв. м, за който със Заповед № РД-50-720/25.07.1995 г. на главния архитект на София е отреден УПИ III-3 за жилищно строителство, кв. 274, м. „Зона Б-19“ за изграждане на жилищна сграда с макс. височина на корниза 26 м., разгъната застроена площ около 1 767,50 кв. м (надземно) и застроена площ на сутерена около 505 кв. м, съгласно действащия ПУП и ОУП на СО, срещу начално обезщетение (минимален процент) от 26,80% (двадесет и шест цяло и осемдесет процента) от бъдещата сграда, равняващи се на 609,03 кв. м, от които, обща разгъната надземна застроена площ, равняващи се в размер на не по-малко от 473,69 кв. м от 1 767,50 кв. м и не по-малко от 135,34 кв. м от 505,00 кв. м от подземната площ, доказани с одобрен проект от бъдещата сграда, което представлява еквивалент на пазарната оценка, определена от сертифициран оценител в размер на не по-малко от 809 616,00 лева (осемстотин и девет хиляди шестстотин и шестнадесет) лева, без ДДС или 413 950,00 евро (четиристотин и тринадесет хиляди деветстотин и петдесет евро) и не по-ниско от данъчната оценка.

2. Условия на конкурса:
2.1. Заплащането на определената цена на правото на строеж да се извърши чрез обезщетение със самостоятелни обекти, предназначени за жилищни нужди в новопостроената и напълно завършена жилищна сграда, с обща застроена площ съобразно процента на обезщетение, но не по-малко от 26,80% = 609,03 кв. м от бъдещата сграда, от които 473,69 кв. м – надземна площ и 135,34 кв. м – подземна площ.
2.2. Участниците в конкурса следва да изготвят идеен проект при спазване на техническото задание и визата за проектиране – част от конкурсната документация.
2.3. Сградата, предмет на настоящия конкурс, да бъде завършена в цялост в следните срокове:
2.3.1. Проектна фаза: Срокът за проектиране е до 7 месеца от датата на възлагане на проектирането и предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране, от СО – район „Възраждане“ до предаване на проекта.
В посочения срок следва да се изготви Инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ по всички части. В срока влиза и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект преди внасяне на проекта за разглеждане от компетентния административен орган.
* В предложения срок не се включва времето за разглеждане на проектите от компетентния административен орган.
2.3.2. Срок за извършване на строителството: до 3 години от влизането в сила на разрешението за строеж.
*Срокът от извършване на строителството е от влизане в сила на разрешението за строеж до приключване на строителството с издаване на Акт образец 15.
2.4. Проектирането и строителството, включително всички административни и данъчни разходи да се извършат изцяло за сметка на спечелилия конкурса участник (Приемател).
2.5. Строително-монтажните работи да се извършат с висококачествени материали и при използване на съвременни технологични решения.
2.6. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува проектна документация и площообразуване на база визата за проектиране и предоставените изходни данни.
Забележка: По време на инвестиционното проектиране, при техническа невъзможност, общо самостоятелните помещения, които остават собственост на СО, да се проектират с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, за разликата да се направи доплащане от спечелилия конкурса участник, по актуална пазарна цена на правото на строеж, определена от сертифициран оценител.

3. Гаранцията за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.
Гаранцията за участие се превежда на Столична община, дирекция „Финанси”, по сметка IBAN: BG16SOMB91303133008307, BIC: SOMBBGSF в Общинска банка, клон „Врабча”. В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса 5-СО-2022.

4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 23.11.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул.  „Париж“ 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

6. Срок за подаване на оферти – до 23.11.2022 г. до 17:00 часа.

7. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 24.11.2022 г. от 14:00 часа, на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

 

Комисията разглежда офертите и взема решения на закрити заседания.

 

17.10.2022