Столична община открива публично оповестен конкурс № 10-СО-2022 за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 278 по Протокол № 54, т. 22 от 21.04.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 10-СО-2022 за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

Предмет на конкурса:

Предмет на конкурса е учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху имот, частна общинска собственост (АОС № 2726 от 25.04.2016 г. на район „Надежда”, вписан в Службата по вписванията на 14.05.2016 г. в том LXV, № 17, вх. peг. 27862), представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2768, с площ 553 кв. м, за който е отреден УПИ III-2590,2592,2594, кв. 19, местност „Надежда 1а и 1б”, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., Решение № 637 по Протокол № 52/21.11.2013 г., и Решение № 526 по Протокол № 86/23.07.2015 г. на Столичен общински съвет и РУП одобрен със Заповед № РНД16-РА50-12/ 09.06.2016 г. на гл. архитект на район „Надежда”, „за изграждане на жилищна сграда с общо РЗП около 3 456,25 кв. м (максимално надземно РЗП – около 2 903,25 кв. м и максимално подземно РЗП – около 553,00 кв. м)“.

Начално обезщетение в размер не по-малко от 25%, определен от Столичния общински съвет, от РЗП на бъдещата сграда (3 456,25 кв. м), а именно: 725,81 кв. м от надземната разгъната застроена площ и 138,25 кв. м от подземната разгъната застроена площ, което представлява еквивалент на пазарната оценка, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, в размер на 756 112,00 лева (седемстотин петдесет и шест хиляди сто и дванадесет лева).

Условия на конкурса:

1. Заплащането на определената цена на правото на строеж да се извърши чрез обезщетение с равностойни жилищни обекти в новопостроената сграда със съответните паркоместа или гаражи, с обща разгъната застроена площ, съобразно достигнатия процент обезщетение, но не по-малко от 725,81 кв. м от надземната разгъната застроена площ и 138,25 кв. м от подземната разгъната застроена площ.
2. Жилищната сграда да бъде завършена в срок от 24 месеца от влизане в сила на разрешението за строеж.
3. Проектна фаза: Срокът за проектиране е до 7 месеца, като същият започва да тече от датата на предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране, от СО – район „Надежда“.
* Срокът за завършване на обекта до приключване на строителството с образец 15 да не е повече от три години от влизането в сила на разрешението за строеж.
4. В посочения срок следва да се изготви идеен и технически проект по всички части. В срока влиза и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект преди внасяне на проекта за разглеждане от компетентния административен орган.
* В предложения срок не се включва времето за разглеждане на проектите от компетентния административен орган.
5. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува идеен проект по всички необходими части и площообразуване на база предоставените изходни данни.
6. Суперфициарът за своя сметка да построи сградата съгласно одобрения инвестиционен проект и в степен на завършеност по Българския държавен стандарт (БДС).

Забележка: В случай на невъзможност някой от самостоятелните обекти да се проектира с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение,  разликата до 5 кв. м е за сметка на ПРИЕМАТЕЛЯ.

Гаранцията за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

Гаранцията за участие се превежда на Столична община, дирекция „Финанси”, по сметка IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF в Общинска банка, клон „Врабча”.

В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 01.07.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти – до 04.07.2022 г. до 17:00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 05.07.2022 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

 

Комисията разглежда офертите и взема решения на закрити заседания.

 

 

31.05.2022