Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2022 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на...

Публикувано на 22.11.2022 г.


Договор СОА22-ДГ56-3834/18.11.2022 г.

Договор СОА22-ДГ56-3835/18.11.2022 г.

Договор СОА22-ДГ56-3836/18.11.2022 г.
 


Публикувано на 07.11.2022 г.

 

Протокол рег. № СОА22-РД91-398[2]/04.11.2022 г.
 

 


Публикувано на 11.10.2022 г.

Заповед № СОА22-РД09-1745/11.10.2022 г. на кмета на Столична община за определяне на изпълнител за Обект № 3, от проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА22-РД09-1420/18.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД09-1552/09.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД09-1748/11.10.2022 г. на кмета на Столична община за определяне на изпълнител за Обект № 5, от проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА22-РД09-1420/18.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД09-1552/09.09.2022 г. 

Заповед № СОА22-РД09-1747/11.10.2022 г. на кмета на Столична община за определяне на изпълнител за Обект № 7, от проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА22-РД09-1420/18.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД09-1552/09.09.2022 г.

Протокол от проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА22-РД09-1420/18.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД09-1552/09.09.2022 г. на кмета на Столична община за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2022 г., в териториалния обхват на ТИ „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 и чл. 65 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 15, ал. 3 и чл. 24, ал. 2 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2 и чл. 65 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с ПМС № 316/24.11.2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г.), чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповеди №№ СОА22-РД09-870/05.05.2022 г., СОА22-РД09-872/05.05.2022 г., СОА22-РД09-874/05.05.2022 г., и в изпълнение на Решение № 158 по Протокол № 74 от 28.03.2019 г., Решение № 247 по Протокол № 16 от 25.06.2020 г. и  Решение № 254 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на Столичен общински съвет,

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2022 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на Заповед № СОА22-РД09-1420/18.08.2022 г.

Приложени документи:

Заповед № СОА22-РД09-1552/09.09.2022 г. за изменение на Заповед № СОА22-РД09-1420/18.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД09-1420/18.08.2022 г.

Документация и условия за участие

Таблици с начална цена на обектите

Т.П. – Обект 3

Т.П. – Обект 5

Т.П. – Обект 7

 

18.08.2022