Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 505 по Протокол № 107, т. 36, от 23.07.2021 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 9-СО-2022 за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

I. Предмет на конкурса:

Предмет на конкурса е учредяване на право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост (АОС № 3210/22.03.2018 г. на район „Връбница“ – СО, вписан в Службата по вписванията с № 158, том LXXIX, дело № 25271, вх. peг. № 35412 от 05.06.2018 г.), представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3138, с площ от 3800 кв. м, за който е отреден УПИ IV-за обществено обслужване, кв. 23а, местност „ж.к. Връбница-2“ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – за обществено обслужване и жилища, с обща площ около 11 400 кв. м, в съответствие с действащия подробен устройствен план, одобрен с Решение № 166 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС и параметрите на устройствената зона по ОУП, срещу начално обезщетение (минимален процент) определен от Столичния общински съвет, не по-нисък от 22,50% от общата площ на сградата с начална конкурсна цена, не по-ниска от 987 261,50 лв. (деветстотин осемдесет и седем хиляди двеста шестдесет и един лева и петдесет ст.) лева, без ДДС, представляваща данъчната оценка, определена от д-я „Общински приходи" по местонахождението на имота.

II. Условия на конкурса:

   1. Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в североизточната част от новопостроената сграда, предназначени за нежилищни нужди – помещения за районната администрация на район „Връбница“ и юридически лица на бюджетна издръжка, с площ съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, но не по-нисък от 22,50% от общата площ на бъдещата сграда и не по-малка от 2 109,00 кв. м, чиято пазарна стойност да е не по-ниска от актуалната цена на правото на строеж, определена от сертифицирания оценител, и не по-ниска от 987 261,50 (деветстотин осемдесет и седем хиляди, двеста шестдесет и един лева и петдесет ст.) лева без ДДС.

   2. Срокът за завършване на обекта по удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване да не е повече от 24 месеца от сключване на договора за учредяване на право на строеж.

   3. Владението на обектите в обезщетение да се предаде на кмета на район „Връбница“, след издаването на акт за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване на сградата. Обектите да са в напълно завършен за ползване вид съгласно техническото задание и одобрения инвестиционен проект.

   4. Участниците в конкурса следва да изготвят идеен проект при спазване на техническото задание  и визата за проектиране – част от конкурсната документация.

   5. Проектирането и строителството, включително всички административни и данъчни разходи да се извършат изцяло за сметка на спечелилия конкурса участник (Приемател).

   6. Строително-монтажните работи да се извършат с висококачествени материали и при използване на съвременни технологични решения.

   7. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува проектна документация и площообразуване на база визата за проектиране и предоставените изходни данни.

   8. Суперфициарът се задължава да изготви и представи за съгласуване от кмета на СО – район „Връбница“, инвестиционен проект, включващ технически проект по всички части, посочени в Заданието за проектиране, в 3 (три) екземпляра, заедно с количествени сметки, придружен от предварителни договори с експлоатационните дружества (ЧЕЗ, "Софийска вода", "Топлофикация София" ЕАД), както и решение съгласно ЗООС и ЗБР в срок до 6 месеца, считано от датата на сключване на договора за учредяване правото на строеж, освен ако не е налице обективна невъзможност за представянето им в посочения срок.

   Забележка: В случай на невъзможност някой от самостоятелните обекти да се проектира с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, разликата до 5 кв. м е за сметка на ПРИЕМАТЕЛЯ.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 10.06.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа, на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти – 10.06.2022 г. до 17:00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 13.06.2022 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

                

05.05.2022