Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за ПУП – „Изменение на план за улична регулация (ИПУР) – промяна профила на улица между о.т. 455 и о.т. 457 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32216.2327.26 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Иваняне с цел създаване на УПИ III – 26 „смесено...

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на  Адм Съд – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-56/15.02.2022 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект  за  ПУП – „Изменение на план за улична регулация (ИПУР) – промяна профила на улица между о.т. 455 и о.т. 457 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32216.2327.26 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)  на с. Иваняне  с цел  създаване  на УПИ III – 26 „смесено  предназначение", кв. 49, м. с. Иваняне , район „Банкя“.

Представянето на проекта ще се състои на  22.02.2022 г. (вторник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия . Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 17:00 ч. на 03.03.2022 г., не се разглеждат.

С проекта за  изменение  на план за  регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя ", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 10.03.2022 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

 Заповед № РД 09-56/15.02.2022 г.  на Кмета на район "Банкя"

 

17.02.2022