Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за „ПУП – Изменение на план за регулация – ИПР на улична регулация в участъка от о.т. 627 в през о.т. 627 а до о.т. 686 и на УПИ I – „за парк“, кв. 84, м. „гр. Банкя“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на  АдмС – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп.– Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-56/15.02.2022 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за „ПУП – Изменение  на план  за  регулация – ИПР  на улична регулация в участъка от о.т. 627 в през о.т. 627 а до о.т. 686  и на УПИ I – „за парк“ , кв. 84, м. „гр. Банкя“, район "Банкя".

Представянето на проекта ще се състои на  21.02.2022 г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия . Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 17:00 ч  на 02.03.2022 г., не се разглеждат.

С проекта за  изменение  на план за  регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя ", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 07.03.2022 г.. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

Заповед № РД 09-57/15.02.2022 г.  на Кмета на район "Банкя"

17.02.2022