Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади-запад", район "Витоша"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

У В Е Д О М Я В А М
 

Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади-запад", район "Витоша", за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила регулационен план на м. "Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2341 (незастроен), с площ от 356 кв. м. Сума за обезщетение: 76 974,32 лв. (седемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и 32 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Магдалина Захариева – 1/3 ид. ч. – 25 658,11 лв.;
- Лилия Стойчева – 1/3 ид. ч. – 25 658,11 лв.;
- Валери Митков – 1/3 ид. ч. – 25 658,11 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 68134.1932.1284 (незастроен), с площ от 182 кв. м. Сума за обезщетение: 39 352,04 лв. (тридесет и девет хиляди триста петдесет и два лева и 4 ст). Собственик на имота: неустановен.

3. Поземлен имот с идентификатор 68134.1933.2142 (незастроен), с площ от 132 кв. м. Сума за обезщетение: 15 569,40 лв. (петнадесет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 40 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Цветанка Кутева – 3/30 (1/10) ид. ч. – 1 556,94 лв.;
- Николай Кутев – 3/30 (1/10) ид. ч. – 1 556,94 лв.;
- Емил Кутев – 6/30 (1/5) ид. ч. – 3 113,88 лв.;
- Атанас Евтимов – 6/30 (1/5) ид. ч. – 3 113,88 лв.;
- Лиляна Димова 3/30 (1/10) ид. ч. – 1 556,94 лв.;
- Светлана Николова – 1/30 ид. ч. – 518,98 лв.;
- Евдокия Николова – 1/30 ид. ч. – 518,98 лв.;
- Магда Николова – 1/30 ид. ч. – 518,98 лв.;
- Тодорка Андонова – 3/30 (1/10) ид. ч. – 1 556,94 лв.;
- Даниела Иванова – 1/20 ид. ч. – 778,47 лв.;
- Надежда Ангелова – 1/20 ид. ч. – 778,47 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 68134.1933.2352 (незастроен), с площ от 202 кв. м, сума за обезщетение: 43 676,44 лв. (четиридесет и три хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и 44 ст.). Собственик на имота: Мария Георгиева-Радивоева.

5. Поземлен имот с идентификатор 68134.1933.2240 (незастроен), с площ от 271 кв. м. Сума за обезщетение: 58 595,62 лв. (петдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и 62 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Неустановен собственик –     46 703,52 лв.
- Павлина Тодорова – 1/12 ид. ч.  –   991,01 лв.
- Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.  –   10 901,09 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 68134.1933.2269 (незастроен), с площ от 139 кв. м, сума за обезщетение: 16 395,05 лв. (шестнадесет хиляди триста деветдесет и пет лева и 5 ст.). Собственик на имота: ЕТ „ТИ ЕН СИ – ЮРИЙ ЙОРДАНОВ“.

7. Поземлен имот с идентификатор 68134.1933.2144 (незастроен), с площ от 198 кв. м, сума за обезщетение: 42 811,56 лв. (четиридесет и две хиляди осемстотин и единадесет лева и 0,56 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Цветан Атанасов – 1/2 ид. ч. – 21 405,78 лв.;
- Атанас Атанасов – 1/2 ид. ч. – 21 405,78лв.

8. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1932.2463 (незастроен), с площ от 346 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.2275, сума за обезщетение: 40 810,70 лв. (четиридесет хиляди осемстотин и десет лева и 70 ст.). Собственик на имота: Емилия Манолова.

9. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1932.2465 (незастроен), с площ от 479 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.2276, сума за обезщетение: 56 498,05 лв. (петдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и 5 ст.). Собственик на имота: "РО ИНВЕСТ" ООД.

10. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1932.2467 (незастроен), с площ от 184 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.1380, сума за обезщетение: 21 702,80 лв. (двадесет и една хиляди седемстотин и два лева и 80 ст.). Собственик на имота: „РО ИНВЕСТ“ ООД.

11. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1932.2469 (незастроен), с площ от 130 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.2043, сума за обезщетение: 15 333,50 лв. (петнадесет хиляди триста тридесет и три лева и 50 ст.). Собственик на имота: Елина Чонос-Пеювска.

12. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1932.2471 (незастроен), с площ от 122 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.1384, сума за обезщетение: 14 389,90 лв. (четиринадесет хиляди триста осемдесет и девет лева и 90 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Румен Каменов и Галина Каменова – в режим на СИО – 94 кв. м – 11 087,42 лв.;
- Неустановен собственик – 28 кв. м – 3 302,48 лв.

13. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1932.2506 (незастроен), с площ от 10 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.911, сума за обезщетение: 1 179,50 лв. (хиляда сто седемдесет и девет лева и 50 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Иванка Алексиева – 1/3 ид. ч. – 393,17 лв.;
- Весела Алексиева – 1/3 ид. ч. – 393,17 лв.;
- Боян Алексиев – 1/3 ид. ч. – 393,16 лв.

14. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9049 (незастроен), с площ от 405 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1053. Сума за обезщетение: 47 769,75 лв. (четиридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и 75 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Цветанка Кутева – 3/30 (1/10) ид. ч. – 4 776,98 лв.;
- Николай Кутев – 3/30 (1/10) ид. ч. – 4 776,98 лв.;
- Емил Кутев – 6/30 (1/5) ид. ч. – 9 553,94 лв.;
- Атанас Евтимов – 6/30 (1/5) ид. ч. – 9 553,94 лв.;
- Лиляна Димова 3/30 (1/10) ид. ч. – 4 776,98 лв.;
- Светлана Николова – 1/30 ид. ч. – 1 592,33 лв.;
- Евдокия Николова – 1/30 ид. ч. – 1 592,33 лв.;
- Магда Николова – 1/30 ид. ч. – 1 592,33 лв.;
- Тодорка Андонова – 3/30 (1/10) ид. ч. – 4 776,98 лв.;
- Даниела Иванова – 1/20 ид. ч. – 2 388,48 лв.;
- Надежда Ангелова – 1/20 ид. ч. – 2 388,48 лв. 

15. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9050 (незастроен), с площ от 94 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.2004, сума за обезщетение: 11 087,30 лв. (единадесет хиляди осемдесет и седем лева и 30 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Георги Ранчев – 1/3 ид. ч. – 3 658,81 лв.;
- Адриана Самарджиева – 1/3 ид. ч. – 3 658,81 лв.;
- Габриела Колева – 1/6 ид. ч. – 1 884,84 лв.;
- Виктор Пирана – 1/6 ид. ч. – 1 884,84 лв.

16. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9051 (незастроен), с площ от 15 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.2003, сума за обезщетение: 1 769,25 лв. (хиляда седемстотин шестдесет и девет лева и 25 ст.). Собственик на имота: Росица Сотирова.

17. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9052 (незастроен), с площ от 15 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.2239. Сума за обезщетение: 3 243,30 лв. (три хиляди двеста четиридесет и три лева и 30 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- "ЮНИК ПРО" ЕАД – 1/18 ид. ч. –     180,18 лв.;
- Павлина Тодорова – 1/36 ид. ч.  –   90,09 лв.;
- Виктор Ташков – 11/12 ид. ч.  –   2 973,03 лв.

18. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9053 (незастроен), с площ от 29 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1098, сума за обезщетение: 3 420,55 лв. (три хиляди четиристотин и двадесет лева и 55 ст.). Собственик на имота: Христо Вълчанов.

19. Поземлен имот с идентификатор 68134.1933.9072 (незастроен), с площ от 242 кв. м, сума за обезщетение: 28 543,90 лв. (двадесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три лева и 90 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Неустановен собственик – 27 245,15 лв.;
- Веселин Иванов – 1/2 ид. ч. – 649,38 лв.;
- Ганка Иванова – 1/4 ид. ч. – 324,69 лв.;
- Марина Иванова – 1/4 ид. ч. – 324,69 лв.

20. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9055 (незастроен), с площ от 38 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1087, сума за обезщетение: 4 482,10 лв. (четири хиляди четиристотин осемдесет и два лева и 10 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Йошка Станева – 1/2 ид. ч. – 2 241,05 лв.'
- Валентина Планска – 1/2 ид. ч. – 2 241,05 лв.

21. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9066 (незастроен), с площ от 23 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1280, сума за обезщетение: 4 973,06 лв. (четири хиляди деветстотин седемдесет и три лева и 6 ст.). Собственик на имота: Илия Илиев.

22. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9067 (незастроен), с площ от 91 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1419, сума за обезщетение: 19 676,02 лв. Собственик на имота: Юлия Дарашка.

23. Поземлен имот с идентификатор 68134.1933.9065 (незастроен), с площ от 111 кв. м, сума за обезщетение: 24 000,42 лв. (двадесет и четири хиляди лева и 42 ст.). Собственик на имота: "ДЖЕЙ ДИ ИНВЕСТ" ООД.

24. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9064 (незастроен), с площ от 217 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1615, сума за обезщетение: 46 919,74 лв. (четиридесет и шест хиляди деветстотин и деветнадесет лева и 74 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- „БОДРОСТ – 96“ ЕООД – 206 кв. м – 44 540,91 лв.;
- Неустановен собственик – 11 кв. м – 2 378,83 лв.

25. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9063 (незастроен), с площ от 1 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1157, сума за обезщетение: 117,95 лв. (сто и седемнадесет лева и 95 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Митко Марков – 1/2 ид. ч. – 58,98 лв.;
- Мария Маркова – 1/2 ид. ч. – 58,97 лв.

26. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9060 (незастроен), с площ от 2 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1219, сума за обезщетение: 235,90 лв. (двеста тридесет и пет лева и 90 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Димитър Благоев – 1/2 ид. ч. – 117,95 лв.;
- Димитър Благоев и Милена Благоева – в режим на СИО – 1/2 ид. ч. – 117,95 лв.

27. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9057 (незастроен), с площ от 3 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1216, сума за обезщетение: 648,66 лв. (шестстотин четиридесет и осем лева и 66 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Милка Георгиева – 1/2 ид. ч. – 324,33 лв.;
- Васил Георгиев – 1/2 ид. ч. – 324,33 лв.

28. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9062 (незастроен), с площ от 4 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1153, сума за обезщетение: 471,80 лв. (четиристотин седемдесет и един лева и 80 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Методи Атанасов – 1/3 ид. ч. – 157,27 лв;
- Юри Иванов – 1/3 ид. ч. – 157,27 лв.; 
- Росен Иванов – 1/3 ид. ч. – 157,26 лв.

29. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9058 (незастроен), с площ от 8 кв. м и поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1933.9059 (незастроен), с площ от 5 кв. м, представляващи реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1165, сума за обезщетение: 1 533,35 лв. (хиляда петстотин тридесет и три лева и 35 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Даниела Рошкова – 2/3 ид. ч. – 1 027,34 лв.;
- Людмил Манчев и Валтраут Манчева – в режим на СИО – 1/3 ид. ч. – 506,01 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Витоша" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

15.10.2021