Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС на част от ПИ във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. „Кирил Дрангов“ в участъка между ул. „Митрополит Авксентий Велешки“ и ул. „Добри Чинтулов“, район „Надежда“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлен имот, отреден за транспортна инфраструктура – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Надежда част 2А“ и „Надежда част 2Б“, одобрен с Решение № 409 по Протокол № 43/18.07.2013 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. „Кирил Дрангов“ в участъка между ул. „Митрополит Авксентий Велешки“ и ул. „Добри Чинтулов“, район „Надежда“, гр. София, както следва:

 

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1383.2272 (незастроен), с площ 139 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1383.713 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18- 48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 71 448,78 лв. (седемдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и седемдесет и осем стотинки). Обезщетението не се разпределя между правоимащите лица, поради неустановени квоти на собственост.
 Имотът е собственост на:

 1. Даниела Пенева
 2. Петя Георгиева
 3. Инна Матеева
 4. Сергей Матеев
 5. Евгени Николов
 6. Тота Булашева
 7. Недялка Гладичева
 8. Мария Занкова
 9. Таня Занкова
 10. Росица Занкова
 11. Методи Занков
 12. Николай Занков
 13. Иван Занков
 14. Денис Занков
 15. Мария Занкова
 16. Росен Занков
 17. Полина Занкова
 18. Чавдар Петров
 19. Кирил Петров
 20. Любомир Костов
 21. Виктория Костова

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Надежда“ за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

08.10.2021