Столична община обявява откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци през 2022 г.

Съобщение по чл. 66, ал. 1 от АПК за откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци през 2022 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Столична община публично оповестява на всички заинтересовани лица, че в изпълнение на законовото задължение на кмета на Столична община, по чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, се открива производство по издаване на заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, видът на предоставяните услуги и честотата на сметоизвозване за 2022 г., за всеки от районите на Столична община поотделно, определени съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове.

Заинтересованите лица могат да участват в производството,  чрез подаване на писмени предложения и възражения, пред съответната районна администрация на Столична община.

Срокът за подаване на предложения и възражения е до 21.10.2021 г., вкл.

 

17.09.2021