Район "Лозенец" обявява обществено обсъждане във връзка с Подробен устройствен план – изменение плана за застрояване ПУП – ИПЗ, по отношение на ПИ с идентификатори 68134.900.245 по КККР, за УПИ VII – 245, кв. 236, м. „Лозенец – първа част“, по плана на гр. София, район „Лозенец“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 22, aл. 4, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Лозенец“, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РД-09-95/25.05.2022 г. на кмета на район „Лозенец"’ за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Подробен устройствен план –  изменение плана за застрояване ПУП – ИПЗ, по отношение  на ПИ с идентификатори  68134.900.245 по КККР, за  УПИ VII – 245, кв. 236, м. „Лозенец – първа част“, по плана на гр. София, район „Лозенец“, разрешен със Заповед № РА50-57/25.01.2022 г. на главния архитект на Столична община.

Представянето на проекта ще се състои в дигитална среда (онлайн) на 02.06.2022 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m47ad3375d8f8673e01e80c4518d369df

Проектът за ПУП – текстови и графични материали са на разположение в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време и на официалната страница на Столична община – район „Лозенец“ https://lozenets.eu/.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат внасяни в срок до 09.06.2022 г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg .

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 14.06.2022 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1df93fb9754c58af5492cd5dd2414867

 

25.05.2022