Район „Илинден“ обявява конкурс за главен експерт „Контрол по строителството“

                 

О Б Я В Л Е Н И Е     

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РИЛ22-РД09-53/ 25.03.2022 г. на кмета на район „Илинден“

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

   I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

   – Главен експерт „Контрол по строителството“

   – Експертна, наименование на длъжностното ниво от КДА: Експертно ниво 5

   1. Кратко описание на длъжността:

Съставя и връчва на заинтересованите лица констативни актове при констатиране на строежи по чл. 224а, ал. 1 и чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ.

Съставя актове по чл. 36 от ЗАНН за констатиране на нарушенията по реда на чл. 238, ал. 2 от ЗУТ, които се изпращат в Дирекция ОСК, НАГ – СО.

Съставя констативни актове за незаконосъобразно ползване на строеж по чл. 178, ал. 5 от ЗУТ.

Съставя констативни актове и подготвя преписки за премахване на обектите по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 на основание чл. 57а от ЗУТ.

Извършва контрол по възстановяване на общински терени, засегнати от дейности, свързани с мрежите на техническата инфраструктура, включително ново строителство, реконструкции, ремонти и др.

Прави периодични проверки по отношение необходимостта от извършване на ремонтни работи на сгради с опасни елементи по тях и дава предписания, като при неизпълнението им образува преписки за административно наказателни производства срещу нарушителите, които да бъдат изпращани в Дирекция ОСК, НАГ – СО.

Връчва на заинтересуваните лица констативни актове, заповеди, наказателни постановления и др., издадени от Дирекция ОСК, НАГ – СО, кмета на СО, РДНСК и ДНСК.

Подписва протоколи № 2, № 2а и № 3 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

Оказва съдействие на служителите на Дирекция ОСК, НАГ – СО, РДНСК и ДНСК при изпълнение на служебните им задължения.

Предоставя писмена информация при поискване на Дирекция ОСК, НАГ – СО, РО НСК, РДНСК и ДНСК и други общински и държавни структури.

Извършва огледи по заявления, сигнали и жалби на граждани, както и изготвя отговори.

Контролира воденето на регистър на разрешенията за строеж.

Контролира поддържането на техническия архив на отдела и изготвянето/съгласуването на заверени копия от документи.

Съдейства на служители от други отдели при общи задачи.

Участва в общи задачи и дейности в отдела.

Изготвя/подготвя всички документи, вменени като задължение на старшия експерт „КС“ и специалиста „КС“.

Заверява технически паспорти на строежи.

Извършва постоянен контрол и на проверки с оглед недопускане и своевременно предотвратяване възникване на незаконни строежи и строежи с нарушения, както и незаконни преместваеми обекти на територията на района.

Изпълнява заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи и преместваеми обекти.

Връчва на заинтересуваните лица констативни актове, заповеди, наказателни постановления и др., издадени от Дирекция ОСК, НАГ – СО, кмета на СО, РДНСК и ДНСК.

Изготвя преписки за премахване на незаконни строежи по чл. 225а, ал. 1 и чл. 57а от ЗУТ като съставя констативни актове и ги съобщава на нарушителите.

Изготвя преписки за спиране на строежи с нарушения и на незаконни строежи по чл. 224а, ал.1 от ЗУТ като съставя констативни актове и ги съобщава на нарушителите.

Изготвя преписки за забрана ползването на строежи по чл. 178, ал. 6 от ЗУТ, като съставя констативни актове и ги съобщава на нарушителите.

Осъществява контрол по изготвяне на писмени становища относно законността на търговските обекти във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община.

Изготвя/подготвя текущи отчети до Дирекция „Общински строителен контрол“ в НАГ– СО, Дирекция по национален строителен контрол (ДНСК) и Национален Статистически Институт (НСИ).

Контролира регистъра за извършените аварийни ремонти в имоти публична общинска собственост на територията на района.

Подготвя/изготвя на удостоверения, становища, справки и др. във връзка с извършване на технически услуги на граждани от администрацията на района.

Изготвя актове по чл. 36 от ЗАНН и преписки по административно-наказателно производство.

   2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

   2.1. Образование: висше – техническо, с образователно-квалификационна степен – бакалавър.

   2.2. Област на висше образование: Инженерна, Архитектурна.

   2.3. Минимален професионален опит: 2 години, свързани с функциите на настоящата дейност и/или придобит минимален ранг IV младши.

   2.4. Работна заплата – 730 – 2450 лв.

   Индивидуалният размер на основната заплата за длъжността се определя в степен на основна заплата в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в СО – район „Илинден“.

   2.5. Служителят следва да познава – нормативната уредба, свързана със задълженията му като държавен служител, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на територията, Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи от 2003 г., Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти от 2003 г., Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 2003 г., Наредба № 7 от 22 Декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и други нормативни разпоредби по устройство на територията.

   2.6. Служителят следва да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на дигитално съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността (дигитална компетентност).

   3. Допълнителни умения и квалификации:

Компютърни умения – Microsoft Office (Word, Excel), Internet.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

   4. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1.

   II. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

   1. Начин на провеждане на конкурса:

   – решаване на тест и

   – провеждане на интервю.

   2. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

   2.1. Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС).

   2.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност.

   2.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

   2.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи областта, в която е придобит – длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или придобития ранг като държавен служител.

   3. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса

   3.1. Документи за участие в конкурса могат да се подават:

   3.1.1. В деловодството на СО – район „Илинден“ – гр. София 1309, ж.к. „ Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, стая № 116, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

   3.1.2. По електронен път на следния електронен адрес:  info@ilinden.bg в zip или pdf файлов формат, като в този случай заявлението по т. 2.1. и декларацията по т. 2.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

   3.2. Срок за подаване на документите – подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10-дневен срок от публикуване на обявлението. Краен срок за подаване – 08.04.2022 г. до 17:00 часа.

   4. Уведомяване на кандидатите при подаване на документите

Документите на кандидатите да се приемат от г-жа Десислава Рабакова – главен експерт в отдел ФСДЧР, при спазване на разпоредбите на чл. 17 и чл. 18 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като:

   4.1. Всеки кандидат да бъде уведомен за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

   4.2. На всеки кандидат да бъде връчена длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

   4.3. При подадени документи по реда на т. 3.1.2. информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

   4.4. Да се регистрират само заявленията, към които са приложени всички изискуеми документи.

   5. Място за обявяване на информация, свързана с провеждането на конкурса

   Списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса да се обявяват:

   – на интернет страницата на СО – район „Илинден“ – www.ilinden.bg.

  За контакти: 02 439 73 66 – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

ИВАН БОЖИЛОВ
Кмет на СО – район „Илинден“

 

29.03.2022