Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1701/04.10.2022 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:

едноетажна сграда за образование със самостоятелен вход, с предназначение за ученически бюфет, част от 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“, с идентификатор 65601.5479.268.7, с площ от 53,00 кв. м,  построена върху поземлен имот с идентификатор 65601.5479.268, с площ от 8556 кв. м, част от който в размер на 6029 кв. м попада в УПИ I (първи) – за училище, а останалата част в размер на 2527 кв. м попада в УПИ II (втори) – за културен дом, от кв. 5. (пети) по действащия регулационен план на с. Световрачене, утвърден със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987 г. на гл. арх. на София и Заповед № РД-09-50-628/08.05.2008 г. на гл. арх. на София, актуван АПОС № 2976/11.10.2012 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх. № 58399/2013 г., том CXL, № 72, имотна партида 248984, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 23.

-    Начална конкурсна наемна цена – 22,00 лв. месечно без ДДС, определена съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

-    Специфично конкурсно условие: за ученически бюфет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на СО – район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партер (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 20.10.2022 г. до 08.11.2022 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 200,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 09.11.2022 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI MЦ), ет. 3, ст. 303.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Конкурсната документация се публикува на електронните страници на СО – район „Нови Искър“:  www.novi-iskar.bg и на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – www.177ou.idwebbg.com.

Обявление за провеждане на конкурса се публикува на сайта на Столична община – www.sofia.bg,  раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“, както и на информационните табла на СО – район „Нови Искър“, 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и на кметство с. Световрачене.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

20.10.2022