Столична община изпълнява проект за нов център за подкрепа на лица с увреждания

 

В момента на територията на София са разкрити и функционират 92 социални услуги

"Център за подкрепа на лица с увреждания ще бъде изграден в столичния район "Слатина". След неговата реализация в рамките на шест месеца 90 лица с увреждания ще получават социални услуги." Това съобщи зам.-кметът на София по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Албена Атанасова.

Центърът за подкрепа на лица с увреждания се изгражда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“. Бенефициент по проекта е Столична община. Бюджетът на проекта е 1 000 000,00 лв., от които 850 000,00 лв. европейско финансиране и 150 000 лв. национално съфинансиране.

Проектът дава възможност да бъде осигурена социална инфраструктура, необходима за предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение в столицата. За ефективното функциониране на Центъра ще бъде осигурен квалифициран екип от специалисти от различни сфери – социална, консултативна дейност, психологическа и терапевтична подкрепа, здравно обслужване, рехабилитация.

Центърът ще се специализира в предоставянето на комплексна подкрепа чрез съчетаването на дневна и заместваща грижа, мобилна работа, консултиране, информиране и подкрепа, включително на хората, полагащи грижи. Ще бъде осигурена на терапевтична помощ, рехабилитация/кинезитерапия, арттерапия и др. подходящи методи на съвременната социална работа. В подкрепа на семействата ще бъде въведено краткосрочно настаняване в заместваща грижа. Екипът на Центъра ще работи също така и за насърчаване на близките, полагащи грижи за хора с тежки увреждания, да започнат работа.

В Центъра ще бъдат обособени зала за трудова и арттерапия, зала за активни занимания, за рехабилитация и психомоторика.

Сградата на Центъра ще бъде завършена и въведена в експлоатация до края на тази година и след това ще се подготви и стартира социалната услуга.

През последните години Столична община разви нови социални услуги. В момента на територията на София са разкрити и функционират 92 социални услуги държавно делегирана дейност, от които за деца и пълнолетни лица с увреждания са предназначени 51 услуги. С проектно финансиране функционират 8 социални услуги, от които 6 работят с деца с увреждания и техните семейства.

 

 

 

11.08.2021