Столична община изгражда по европроект инсталации, оползотворяващи геотермална енергия в две детски градини

 

Столична община изгражда по европроект инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини на територията на район “Кремиковци”.

Столична община спечели проект по процедура BGENERGY-1.002 ”Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост”, финансирана от Финасовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.  по Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” за изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешноотоплителни инсталации в две детски градини на територията на район “Кремиковци”.

В проектното предложение са включени дейности по изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност и системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници.

В детска градина № 94 “Детски свят”, гр. Бухово, ще бъде изградена термопомпена инсталация от типа “земя-вода”, оползотворяваща топлината от земните недра. Ще бъде реконструирана и вътрешноотоплителната инсталация и ще бъдат монтирани високоселективни слънчеви колектори.

В детска градина № 58 “Слънчево утро”, кв. "Челопечене", ще бъде изградена термопомпена инсталация от типа “земя-вода”, оползотворяваща топлината от земните недра. Ще бъде реконструирана вътрешноотоплителната инсталация и ще бъдат инсталирани вентилаторни конвектори за високостенен монтаж.

Реализацията на проекта ще спомогне за намаляване на режийните разходи в детските заведения, ще увеличи дела на потребената енергия от възобновяеми източници и ще намали емисиите на парникови газове, вследствие на отмяна ролята на нафтовите котли, като основен топлинен източник. Прогнозната годишна икономия на енергия, която ще бъде постигната, е 189 727 kWh/год., а общото намаление на отделяните вредни емисии CO2 екв. в атмосферата се очаква да бъде 289,33 t/год.

Партньор на Столична община по процедурата е фирма “Веркис” ХФ, гр. Рейкявик, Исландия. В съответствие  с условията на финансиране на Програмата бюджетът на проектното предложение е 594 341,64 лв. с ДДС (568 035,73 лв. за Столична община и 26 305,91 лв. за “Веркис” ХФ).

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 18 месеца от сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ и следва да приключи не по-късно от 30 април 2024 г.

В момента по програмата на кмета на София Йорданка Фандъкова за изграждане на нови детски градини и ясли в строителство са 16 сгради, а за още 18 има проектна готовност.

 

09.02.2022