Столична община съобщава за издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: ,,Изграждане на ул. ,,Митрополит Серафим Сливенски“ от о.т. 148 през о.т. 152-165-166 до о.т. 167 и от о.т. 148 през о.т. 136-126-109 до о.т. 104 и о.т. 148 през о.т. 139-125 до о.т. 137, район ,,Младост“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС e издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: ,,Изграждане на ул. ,,Митрополит Серафим Сливенски“ от о.т. 148 през о.т. 152 – 165 – 166 до о.т. 167 и от о.т. 148 през о.т. 136 – 126 – 109 до о.т. 104 и о.т. 148 през о.т. 139 – 125 до о.т. 137, район ,,Младост“, гр. София, а именно:

Заповед № СОА21-РД40-149/03.11.2021 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4082.6497 (незастроен), с площ от 79 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4082.208 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Иван Иванов.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

27.01.2022