Рйон “Триадица” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост – поземлен имот, находящ се в гр. София, район “Триадица”, ул. “Княз Борис I” № 118, за паркинг

Район “Триадица”- СО

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост – Поземлен имот № 3 при граници: ул. “Княз Борис I”, колелото на трамвай № 5, 10, УПИ /пар./ III2, УПИ /пар./ IV 4, представляващ терен от 157 кв.м., находящ се в гр. София, район “Триадица”, ул. “Княз Борис I” № 118, кв.254, съгласно АОС № 1056/08.04.2004 година, за паркинг.

Начална конкурсна цена – 363 лв. на месец без ДДС .

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 36 /тридесет и шест/ лева без ДДС, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документация за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа в срок от 09.04.2009 г. до 13.05.2010 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.2, стая №205.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.1, стая №103, до 15.30 часа на 13.05.2010 г.

Конкурсът ще се проведе на 14.05.2010 г. от 11.00 часав сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая № 301.

Телефон за информация – 02/80 54 108

08.04.2010