Район Връбница продължава конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд от землищата на с.Волуяк и с. Мрамор

 Столична община - Район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат", бл. 328. вх. „Б", на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка Решение № 469 по Протокол № 85 от 09.07.2015г. на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № С015-РД-09-969/03.08.2015г. на Кмета на Столичиа община продължава конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд от землищата на с.Волуяк и с. Мрамор.
   
1. Предмет на конкурса - отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд от землищата на с.Волуяк и с. Мрамор, за срок от 10 год. както следва:

Землише с. Волуяк:
1.1. Нива, представляваща имот № 094007 в землището на с.Волуяк, местност „Гурмазица", с идентификатор 12084.2714.30, с площ от 9,385 дка по КККР на с.Волуяк, АОС № 247/21.02.1997.,
Начална наемна цена - 25,00 лв/дка
   
1.2. Нива, представляваща имот № 085001 в землището на с.Волуяк, местност „Примичур", с идентификатор 12084.2714.1, с площ от 12,043 дка по КККР на с.Волуяк, с АОС №249/21.02.1997г.,
Начална наемна цена - 25,00 лв/дка
   
Землище с. Мрамор:
1.4. Нива, представляваща имот № 116013 в землището на с.Мрамор, местност „Келказа", с идентификатор 49206.2680.13, с площ от 7301 дка по КККР на с.Мрамор. с АОС № 1227/18.01.1999г.

Начална наемна цена -25,00 лв/дка
   
Ограничения при ползване на имота: През имота минава отклонение от магистрален газопровод от 300 до 500мм. В охранителната зона на 150 м, от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други дървета с развита коренова система, и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на по-малко от 10м. от двете му страни.
   
1.5. Нива, представляваща имот № 116015 в землището на с.Мрамор, местност „Келказа", с идентификатор 49206.2680.15, с площ от 1,984 дка по КККР на с.Мрамор, с АОС № 1228/18,01.1999г.
Начална наемна цена - 25,00 лв/дка
   
Ограничения при ползване на имота:
През имота минава отклонение от магистрален газопровод от 300 до 500 мм. В охранителната зона на 150 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други дървета с развита коренова система, и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на по-малко от 10 м. от двете му страни.
   
1.7. Нива, представляваща имот № 130005 в землището на с.Мрамор, местност „Магараница", с идентификатор 49206.2661.22, с площ от 11.523 дка по КККР на с.Мрамор, с АОС №1802/30.03.2004г.
Начална наемна цена — 25,00 лв/дка
   
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО район „Връбница", бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 15.10.2015 г.

Цена на конкурсната документация 60.00 лв. /с включен ДДС/.
   
Гаранция за участие в конкурс 100.00 /сто лева с вкл. ДДС.
   
Гаранция за участие в процедурата в размер на 100,00 лв. се внася в касата на района - стая № 104 всеки делничен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.00 ч.
   
Срок за подаване на документи до 16.00 часа на 16.10.2015 г. в сградата на район „Връбница", стая № 102.
   
Разглеждане и оценяване на предложенията, на 19.10.2015 г. от 14.00 часа   в сградата на СО район "Връбница", стая № 402.
   
Телефон за връзка: 02/495-77-54;53

25.09.2015