Район "Връбница" обявява обществено обсъждане на проект за ПРЗ на местност "с. Волуяк – Гробищен парк", район "Връбница"

Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за ПРЗ на местност "с. Волуяк – Гробищен парк", район "Връбница",  на основание §3 от ПР на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС).

Заповед № PBP18-РД56-153/14.09.2018 г.

20.09.2018